PCPR Kwidzyn

Aktywny samorząd


             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pełna treść treść programu Aktywny Samorzą 2020r - [do pobrania]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program „Aktywny Samorząd” 2019 r.Pełna treść 
Programu „Aktywny Samorząd” 2019 r.  [do pobrania]


Wnioski wraz załacznikami :

Moduł I Obszar A:

Moduł I Obszar A Zadania nr 1 - [do pobrania]
Moduł I Obszar A Zadanie nr 2 - [do pobrania]
Moduł I Obszar A Zadanie nr 3 - [do pobrania]
Moduł I Obszar A Zadanie nr 4 - [do pobrania]
Oświadczenie o wysokości dochodów - [do pobrania]
Zaświadczenie lekarskie Obszar A Zadanie nr 1 - [do pobrania]
Zaświadczenie lekarskie - załącznik 2 f dysfunkcja narządu słuchu - [do pobrania]
Oświadczenie o przetwarzaniu danych - [do pobrania]
Załącznik nr 4 do wniosku - oświadczenie pełnomocnika - [do pobrania]

Moduł I Obszar B:

Moduł I Obszar B Zadanie nr 1 i nr 2 - [do pobrania]
Moduł I Obszar B Zadanie nr 3 i nr 2 -
[do pobrania]
Moduł I Obszar B Zadanie nr 4 - [do pobrania]
Moduł I Obszar B Zadanie nr 5 - [do pobrania]
Zał. nr I - oświadczenie o wysokości dochodów - [do pobrania]
Zaświadczenie lekarskie - zał. nr 2b (dysfunkcja narządu wzroku) - [do pobrania]
Zaświadczenie lekarskie - załącznik nr 2f (dysfunkcja narządu słuchu i mowy) - [do pobrania]
Zał. nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych - [do pobrania]
Załącznik nr 4 do wniosku - oświadczenie pełnomocnika - [do pobrania]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktywny Samorząd  2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie rozpoczęło realizację pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym zawodowy i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie nr 1 - dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie nr 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii „B”, w szczególności:

kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:

zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,

dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, dofinansowanie:

 

Zadanie nr 1 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie nr 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszania się:

 

Zadanie nr 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzieelektrycznym,

Zadanie nr 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie nr 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie nr 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 

Obszar D – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

 

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  1. opłata za naukę (czesne),

  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –  w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

 

Obszar A:

Zadanie 1:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu ruchu,

 

Zadanie 2:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcja narządu ruchu

 

Obszar B:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

 

Obszar C:

Zadanie 1:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 

Zadanie 2:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

 

Zadanie 3 i 4:

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 

Obszar D:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodowa,

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, ulica Grudziądzka 30, tel. 55 279 99 15, 55 646 18 00.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

 


 
Reklama
Reklama
Reklama